Płynność finansowa – kluczowy czynnik dla funkcjonowania i rozwoju każdej firmy

Pojęcie „płynności finansowej” w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej pojawia się bardzo często. Celem każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na interesach swojej firmy jest jej zdobycie, a w dalszej perspektywie – utrzymanie. Utrata płynności finansowej często skutkuje szeregiem strat – nie tylko materialnych, ale również wizerunkowych. Może też prowadzić do jeszcze poważniejszych konsekwencji, rzutujących na przyszłość całej firmy. Z tego względu przedsiębiorcy zawsze powinni myśleć o utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa, nawet jeśli firma aktualnie nie ma żadnych problemów finansowych.

Czym jest płynność finansowa i kiedy firma ją traci?

Płynność finansowa najczęściej definiowana jest po prostu jako zdolność do spłaty bieżących zobowiązań. Dla określenia czy dane przedsiębiorstwo utrzymuje płynność finansową bierzemy pod uwagę długi o terminie wymagalności do roku. Płynność finansowa ma również silny związek z szybkością, z którą organizacja jest w stanie spełniać swoje zobowiązania. Chodzi tu m.in. o zobowiązania wobec kontrahentów, wynikające np. z faktur VAT, raty kredytu czy też płatności dla pracowników.

Utrata płynności finansowej polega zwykle na krótkotrwałych problemach ze spłatą zobowiązań najbardziej wymagalnych. Firma, nad którą zawisło widmo utraty płynności finansowej, nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań na czas. Jeśli utrata płynności w danym przedsiębiorstwie utrzymuje się dłużej, może prowadzić do niewypłacalności – stanu, w którym zadłużenie firmy jest większe niż cały jej majątek. O ile utracie płynności finansowej można w stosunkowo łatwy sposób zapobiec, o tyle walka z niewypłacalnością jest o wiele bardziej angażująca… i niestety nie zawsze kończy się sukcesem.

Co wpływa na utrzymanie płynności finansowej lub jej brak?

Na utrzymanie płynności finansowej ma wpływ wiele czynników. Część z nich jest zależna od przedsiębiorstwa, a część to czynniki całkowicie obiektywne, na które dana firma nie ma żadnego wpływu. Na utrzymanie lub utratę płynności finansowej wpływają:

  • Strategia finansowa, stosowana w danym przedsiębiorstwie. Jest to czynnik wewnętrzny, na które osoby zarządzające firmą mają pełen wpływ. Osoby odpowiadające za finanse w konkretnym przedsiębiorstwie powinny brać pod uwagę i przewidywać wszelkie sytuacje finansowe, które mogą przydarzyć się w toku funkcjonowania firmy.
  • Wybór szeroko rozumianych partnerów biznesowych – dostawców, kontrahentów itp. Na ten czynnik firma również ma wpływ, jednak jedynie w momencie dokonywania wyboru. Ciężko jest przewidzieć jak będzie zachowywał się nasz partner po upływie pewnego czasu. Rzetelna weryfikacja kontrahenta przed podjęciem współpracy może oszczędzić firmie wielu problemów.
  • Branża danej firmy i działania konkurencyjne. O wyborze branży oczywiście decyduje firma. Często jednak zdarza się, że konkurencja wzmacnia się już po rozpoczęciu działalności konkretnego przedsiębiorstwa i firmie coraz trudniej jest utrzymać się w tej właśnie branży.
  • Straty nadzwyczajne. Powstają wskutek np. pożaru lub powodzi i najczęściej przedsiębiorstwo nie ma nie żadnego wpływu.
  • Wahania popytu. Wysoki popyt na usługi i towary danej firmy oznacza wysokie zarobki i zdolność do regulowania zobowiązań. Niestety, popyt często się waha, na co nie ma wpływu nawet najlepiej zarządzana działalność.
  • Podatki i inne koszty. Jest to kolejny czynnik niezależny od przedsiębiorcy. Kształtuje go ustawodawca i ogólna sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju. Wzrastające podatki i inne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej niejedną firmę doprowadziły na skraj bankructwa.
  • Koniunktura gospodarcza. Jest to niezależny od przedsiębiorcy splot okoliczności, który może wywrzeć pozytywny lub negatywny wpływ na utrzymanie płynności finansowej.

W praktyce, niezwykle często utrata płynności finansowej spowodowana jest brakiem lub opóźnieniami w zapłacie za wykonane przez firmę usługi lub sprzedane towary. W takiej sytuacji firma nie ma środków, aby uregulować swoje własne zobowiązania finansowe, a problem niewypłacalności zaczyna stawać się coraz bardziej realny.

Skutki utraty płynności finansowej

Zachwianie lub utrata płynności finansowej powodują wiele negatywnych konsekwencji. Pierwszą, choć niezwykle dotkliwą, jest utrata renomy i pozycji konkurencyjnej firmy na rynku. Ponadto, firma, która utraciła płynność finansową traci elastyczność w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Najpoważniejszą konsekwencją, której obawiają się wszyscy przedsiębiorcy, jest niewypłacalność. Jest to niestety częsty skutek utraty płynności finansowej. Często zdarza się, że prowadzi on nie tylko do ograniczenia lub zahamowania rozwoju przedsiębiorstwa, ale nawet do zakończenia działalności danego podmiotu (w wyniku przeprowadzonej likwidacji lub ogłoszenia upadłości).

Jak przeciwdziałać utracie płynności finansowej? Prewindykacja i windykacja w systemie Vindicat.pl

Zarówno utrzymanie jak i zarządzanie płynnością finansową nie jest łatwe. Sposobem na optymalizację tych procesów jest jednak podejmowanie działań poprzedzających windykację, jak i stricte windykacyjnych.

Działania prewindykacyjne sprowadzają się do zabezpieczenia spłaty przyszłych należności. Zalicza się do nich m.in. dokładna weryfikacja kontrahenta jeszcze przed podpisaniem umowy, a na dalszym etapie – umieszczanie pieczęci prewencyjnej na wystawianych fakturach. Jeśli jednak działania prewindykacyjne zawiodą, należy odpowiednio wcześnie rozpocząć windykację. Można ją rozpocząć już pierwszego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności.

Każdy przedsiębiorca, który chciałby rozpocząć regularne odzyskiwanie należności od swoich kontrahentów, powinien zainteresować się systemem do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Jest to innowacyjna aplikacja, która pozwala na prowadzenie kompleksowych działań windykacyjnych online. Na podstawie wprowadzonych danych, system Vindicat.pl przedstawia przedsiębiorcy najlepszy scenariusz postępowania w jego sprawie, a następnie prowadzi go przez całość procesu windykacji. Umożliwia również prowadzenie negocjacji z dłużnikiem i umieszczenie wierzytelności na giełdzie długów. Aplikacja podpowiada kolejne kroki, które powinny zostać podjęte w sprawie i przypomina o upływie terminów.

System Vindicat.pl zawiera również bogatą bazę gotowych dokumentów i pism windykacyjnych. Należą do nich m.in. wezwania do zapłaty, pozwy, e-pozwy i wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przedsiębiorcy korzystający z systemu Vindicat.pl nie muszą martwić się o to jakie czynności powinni podjąć lub w jaki sposób napisać dane pismo – zrobi to za nich aplikacja.

Zapobieganie utracie płynności finansowej to długotrwały, regularny proces

Każdy przedsiębiorca jest gospodarczo odpowiedzialny za interesy swojej firmy. Warto więc na bieżąco i regularnie podejmować wszelkie kroki, które mogą pomóc firmie w utrzymaniu zdolności do regulowania jej zobowiązań finansowych. Zarówno na etapie kontrolowania płatności jak i w razie konieczności podjęcia działań windykacyjnych, przydatny przedsiębiorcom będzie system do monitoringu należności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić aby poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa zapisz się do naszej listy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy al. Jerozolimskich 134. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Śniadanie prasowe - Jerzy DąbrowskiTechnisch Bureau Swart BV